Dodał: |
Oceń: 0 0

Każda forma ataku motywowanego nienawiścią na tle rasowym (fizyczna lub słowna) powinna być zgłoszona na policję, gdyż działanie takie jest czynem o dużej społecznej szkodliwości i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, dlatego też każdemu z nas powinno zależeć na skutecznym ściganiu i karaniu sprawców takich przestępstw.

Niezwykle trudno jest wskazać jeden uniwersalny schemat postępowania w sytuacji ataku, gdyż jest to zdarzenie dynamiczne i w każdym przypadku będzie przebiegało inaczej, jednakże zawsze pierwszym krokiem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa ofierze agresji. Jeżeli zostałeś zaatakowany, nie obawiaj się wzywać pomocy!!! Mimo mało przychylnej atmosfery panującej aktualnie w Polsce w stosunku do cudzoziemców, nie możesz z góry zakładać, że nikt nie udzieli Ci wsparcia. Czasami samo zainteresowanie osób postronnych wystarczy, by sprawca wycofał się z ataku. Jeżeli masz możliwość, natychmiast wzywaj policję – dzwoń pod nr 112 lub 997, albo poproś o to świadków zdarzenia. Koniecznie staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów zajścia, tak by umożliwić organom ścigania ujęcie sprawcy. Jeżeli zdarzenie było obserwowane przez osoby postronne, poproś by zostali do czasu przybycia policji, albo by podali Ci swoje dane kontaktowe, aby w razie potrzeby mogli zostać przesłuchani w charakterze świadków.

Jeżeli jesteś świadkiem ataku – reaguj! Nie musisz zachowywać się jak bohater, ale nigdy nie przechodź obok ataku obojętnie! Postaraj się zainteresować zdarzeniem jak najwięcej osób, by pokazać sprawcy, że ofiara nie jest pozostawiona sama sobie. Niezwłocznie wezwij policję i opowiedz funkcjonariuszom szczegółowo o przebiegu zdarzenia. Jeżeli ofiara wymaga opieki medycznej, udziel niezbędnej pomocy i wezwij pogotowie.

Jeżeli w trakcie ataku nie została wezwana policja, należy udać się na najbliższy komisariat i zawiadomić o zdarzeniu funkcjonariuszy policji. Możesz również zgłosić zdarzenie prokuratorowi. Pamiętaj o podaniu jak największej liczby szczegółów, by umożliwić organom ścigania ujęcie sprawcy. Z czynności ustnego zgłoszenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa sporządzony zostanie protokół. Warto już na tym etapie sprawy dopilnować, by w protokole został odnotowany rasistowski motyw działania sprawcy. Ma to niezwykle istotne znaczenie, gdyż w polskim prawie przestępstwa z nienawiści ścigane są z urzędu, co oznacza, że organy ścigania mają obowiązek podjąć i prowadzić czynności służbowe bez względu na wolę, czy zaangażowanie pokrzywdzonego. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa można również złożyć pisemnie, a niektóre jednostki policji dopuszczają możliwość wysłania informacji o zdarzeniu pocztą elektroniczną. A zatem, jeżeli jest to dla Ciebie bardziej komfortowe, opisz bardzo szczegółowo przebieg zdarzenia, wskazując jego miejsce, czas i osoby biorące w nim udział, a następnie złóż pismo na komisariacie policji. Pamiętaj poprosić o potwierdzenie złożenia zawiadomienia.

Warto wiedzieć, że pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego, co daje mu szereg uprawnień procesowych, takich jak – przykładowo – prawo do składania wniosków o dokonanie określonych czynności śledztwa lub dochodzenia i możliwość uczestniczenia w tych czynnościach, korzystania z pomocy pełnomocnika oraz złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, czy prawo do końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego. O uprawnieniach tych pokrzywdzony powinien zostać pouczony przed pierwszym przesłuchaniem. Pouczenie musi ponadto obejmować informację o możliwości domagania się naprawienia szkody przez oskarżonego lub uzyskania kompensaty państwowej, dostępie do pomocy prawnej, dostępnych środkach ochrony i pomocy, organizacjach wsparcia pokrzywdzonych oraz możliwości zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu. Co istotne, w postępowaniu przygotowawczym podczas czynności z udziałem pokrzywdzonego może być obecna osoba przez niego wskazana, pod warunkiem, że nie uniemożliwia to przeprowadzenia czynności albo nie utrudnia jej w istotny sposób.

Należy również zaznaczyć, że w celu ochrony interesów pokrzywdzonych, w protokołach sporządzanych w toku postępowania nie zamieszcza się danych dotyczących ich miejsca pracy i zamieszkania. Podobną ochroną objęci zostali świadkowie. Informacje te zamieszczane są w załączniku do protokołu, który – wraz z innymi dokumentami zawierającymi dane pozwalające na zidentyfikowanie miejsca zamieszkania i pracy pokrzywdzonych i świadków – przechowuje się w odrębnym załączniku.

Jeżeli obawiasz się, że sam możesz sobie nie poradzić z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, możesz skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych, które zajmują się walką z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami i świadczą pomoc dla ich ofiar. Ich przykładowy wykaz znajdziesz na stronie: http://beznienawisci.pl/koalicja/. 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.