FAQ - Co to jest zaproszenie i jak można je uzyskać?

Zaproszenie jest dokumentem, na którego podstawie cudzoziemiec może ubiegać się o wizę wjazdową do Polski. Za pomocą zaproszenia można potwierdzić posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem w Polsce, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz środków na pokrycie kosztów podróży powrotnej do kraju pochodzenia.

Zapraszającym może być:

• obywatel polski zamieszkujący w Polsce, obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej bądź członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Polski i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium.
• cudzoziemiec przebywający w Polsce bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat
• cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały
• cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
• osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Polski

Osoba ubiegająca się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, musi złożyć w urzędzie wypełniony formularz wniosku, dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, a także dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego albo potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu (np. rezerwacja w hotelu).

Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń następuje na wniosek zapraszającego złożony na formularzu. Dokonuje tego wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego. Zaproszenie jest ważne w okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłużej jednak niż przez 1 rok. Okres ten wskazany jest w zaproszeniu.

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń można pobrać ze strony: http://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/jak-zalatwic-sprawe/zaproszenia

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.