FAQ - Staram się o pobyt czasowy w Polsce. Czy mogę dowiedzieć się, jaki jest status mojego wniosku i kiedy mogę spodziewać się załatwienia mojej sprawy?

Na każdym etapie postępowania ma Pani prawo uzyskać informację na temat tego, co dzieje się w Pani sprawie i kiedy zostanie podjęta decyzja. Ma Pani również prawo zapoznania się z aktami swojego postępowania, sporządzania z nich notatek, kopi lub odpisów. Jeżeli chce Pani skorzystać z tego prawa, należy udać się do urzędu i poprosić o umożliwienie wglądu w akta sprawy.

Warto wiedzieć, że po złożeniu przez Panią dokumentów wymaganych do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy wojewoda powinien wyznaczyć termin wydania decyzji w sprawie, a w przypadku konieczności załączenia dodatkowych dokumentów powinien wskazać, o jakie dokumenty chodzi i w jakim terminie powinna je Pani uzupełnić. Jeżeli sprawa nie może zostać zakończona w wyznaczonym terminie, wojewoda ma ustawowy obowiązek poinformować Panią o nowym terminie wydania decyzji oraz musi wyjaśnić przyczyny nie załatwienia sprawy. A zatem to wojewoda ma obowiązek informowania Panią o przebiegu sprawy.

Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie albo prowadzone postępowanie przedłuża się, może Pani złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zażalenie. Jeżeli zażalenie zostanie uznane za uzasadnione, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyznaczy wojewodzie dodatkowy termin na załatwienie sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych nie załatwienia sprawy w terminie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.