FAQ - Z powodu konfliktu na Ukrainie przyjechałem z całą rodziną do Polski. Mam polskie korzenie – prababcia i pradziadek byli Polakami. Czy mogę na tej podstawie ubiegać się o Kartę Polaka? Gdzie ją załatwić? Kogo mogę poprosić o pomoc

Niestety, mimo że jako osobie posiadającej obywatelstwo Ukrainy, której dwoje pradziadków było narodowości polskiej, przysługuje Panu prawo ubiegania się o Kartę Polaka, to przebywając na terenie Polski, nie ma Pan możliwości otrzymania tego dokumentu, gdyż organem, który przyznaje Kartę Polaka, jest konsul Rzeczypospolitej Polskiej. A zatem ma Pan prawo ubiegania się o Kartę Polaka, ale tylko przebywając na terytorium Ukrainy.

Niezależnie od powyższego powinien Pan pamiętać, że sam fakt posiadania przodków o polskiej narodowości nie jest wystarczający do uzyskania Karty Polaka. Będzie od Pana wymagane spełnienie jeszcze kilku dodatkowych warunków, takich jak:

• wykazanie związku z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa Pan za swój język ojczysty, oraz przez znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów
• złożenie pisemnej deklaracji o przynależności do narodu polskiego; deklarację taką składa się w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub pracownika organizacji pozarządowej uprawnionej do przyjmowania i przekazywania konsulowi wniosków o przyznanie Karty Polaka

Ewentualnej pomocy w wypełnieniu wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz w skompletowaniu wymaganych dokumentów powinien Pan poszukiwać wśród organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie wsparcia dla osób narodowości polskiej. Organizacje takie mają jednocześnie prawo przyjmowania i przekazywania właściwemu konsulowi wniosków o przyznanie Karty Polaka. W przypadku Ukrainy organizacją taką jest Związek Polaków na Ukrainie.

Warto wiedzieć, że przebywając legalnie w Polsce, może Pan ubiegać się o stały pobyt z uwagi na polskie pochodzenie. W tym celu powinien Pan złożyć wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu.

Informacje na temat warunków uzyskania karty stałego pobytu oraz wymaganych dokumentów znajdzie Pan w dziale prawnym w zakładce „Legalizacja pobytu”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
2. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.