FAQ - Czym się różni uchodźca od imigranta i ekspaty?

Uchodźcy i migranci to dwie zupełnie różne grupy osób. Różnica między ich sytuacją faktyczną i prawną jest ogromna, dlatego też warto uważać, by nie mylić ze sobą obu pojęć.

Uchodźcą jest osoba, która na skutek obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Jest to więc osoba, która nie podejmuje swobodnej decyzji o opuszczeniu kraju, ale jest do tego zmuszona, gdyż z powodu prześladowania lub konfliktu zbrojnego nie może w nim bezpiecznie żyć. Uchodźcy uciekają, by chronić swoje życie i zdrowie. Niejednokrotnie nie mają wyjścia – by przeżyć muszą opuścić kraj, z którego pochodzą. Uchodźców często nazywa się migrantami przymusowymi. Takie określenie samo w sobie wskazuje na charakter ich migracji – przymus, brak dobrowolności i swobody w decydowaniu. Uchodźcy nie mają wyjścia, muszą opuścić kraj i poszukiwać bezpiecznego dachu nad głową w innych państwach, gdyż grozi im niebezpieczeństwo.

Migrant, w przeciwieństwie do uchodźcy, podejmuje całkowicie swobodną decyzję o opuszczeniu swojego kraju, nie jest do tego w żaden sposób przymuszony, nic mu nie grozi. Jego wyjazd do innego państwa następuje z reguły w jakimś konkretnym celu, jak np. w celu pracy czy ukończenia studiów za granicą. Do opuszczenia swojego kraju migrant może się spokojnie przygotować, nie musi uciekać. Co szczególnie istotne, migrant w każdym czasie może wrócić do państwa, z którego pochodzi. W życiu migranta brak jest zatem takich elementów jak przymus, prześladowanie, obawa o własne życie lub zdrowie.

Ekspata jest natomiast wysokiej klasy specjalistą, który opuszcza ojczyznę, by pracować za granicą. Praca, którą podejmuje, to najczęściej specjalistyczne stanowisko, zgodne z jego doświadczeniem, wykształceniem i kwalifikacjami. Ekspata jest zatem migrantem, wyjeżdża z kraju dobrowolnie w konkretnym celu – pracy na stanowisku wymagającym wysokich kwalifikacji.

 

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.