FAQ - Których członków rodziny dotyczy procedura łączenia rodzin i jak sprowadzić ich do Polski?

Do skorzystania z procedury łączenia rodzin uprawnieni są następujący członkowie rodziny cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski:

• małżonek, przy czym ustawa o cudzoziemcach wyraźnie wymaga, by był to związek małżeński uznawany przez prawo polskie, co oznacza, że „małżonek wyznaniowy” nie jest objęty prawem łączenia rodzin
• małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim, w tym także adoptowane dziecko
• małoletnie dziecko (w tym także adoptowane), pozostające na jego utrzymaniu i nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską
• małoletnie dziecko małżonki, w tym także dziecko adoptowane, pozostające na jej utrzymaniu i nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską

Nie wskazał Pan podstawy swojego pobytu w Polsce, co uniemożliwia podanie konkretnej odpowiedzi na temat tego, czy w Pana przypadku możliwe jest skorzystanie z procedury łączenia rodzin. Warunkiem łączenia rodzin jest bowiem nie tylko przynależność do jednej ze wskazanych powyżej grup osób, które ustawa uznaje za członków rodziny, ale również posiadanie przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce odpowiedniej podstawy pobytowej. Podstawy objęte procedurą łączenia rodzin to:

• zezwolenie na pobyt stały
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
• status uchodźcy
• ochrona uzupełniająca
• co najmniej dwuletni pobyt na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku w trybie łączenia rodzin – na       podstawie zezwolenia udzielonego na okres nie krótszy niż 1 rok
• zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
• zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
• zgoda na pobyt ze względów humanitarnych

Jeżeli posiada Pan jeden ze wskazanych powyżej dokumentów pobytowych, może Pan ubiegać się np. dla małżonki i dzieci o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną. Powinien Pan złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce Pana pobytu w Polsce wnioski oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem (najlepiej przez polskiego konsula) kopie paszportów członków rodziny. Dodatkowo powinien Pan załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, źródła stabilnego i regularnego dochodu (w chwili obecnej 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie) oraz miejsca zamieszkania, a także dokumenty potwierdzające, że członek rodziny należy do grupy osób, które mogą skorzystać z procedury łączenia rodzin (np. akt ślubu, akty urodzenia dzieci).

Po otrzymaniu decyzji pozytywnej członkowie Pana rodziny mogą ubiegać się o wydanie wizy w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin i na tej podstawie przyjechać do Polski.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.