FAQ - Z powodu mojego pochodzenia nie mogę znaleźć mieszkania do wynajęcia, co mam zrobić?

Organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem cudzoziemców mieszkających w Polsce w dalszym ciągu często słyszą o niechęci i odmowach wynajmu mieszkań imigrantom. Problem sprowadza się do tego, że brak jest – niestety – narzędzi, by zmusić właściciela mieszkania do wynajęcia go określonej osobie. Z drugiej strony warto mieć na uwadze, że przy podejmowaniu decyzji, komu wynająć lokal, właściciel nie może kierować się kryteriami uznanymi przez prawo za zabronione. Takimi kryteriami w przypadku dostępu i warunków korzystania z oferowanych publicznie usług – w tym usług mieszkaniowych, są m.in. rasa, pochodzenie etniczne lub narodowość.

A zatem, jeżeli wyłącznym powodem odmowy wynajęcia Panu mieszkania była Pana narodowość, a oferta najmu lokalu dostępna była publicznie, np. została zamieszczona w gazecie czy Internecie, a przez to została skierowana do szerokiego kręgu osób, to należałoby rozważyć, czy właściciel mieszkania nie naruszył wobec Pana zakazu nierównego traktowania.

Za naruszenie zasady równego traktowania grozi odszkodowanie, przy czym należy zaznaczyć, że sprawy te – mimo pewnych ułatwień – są z reguły bardzo trudne do udowodnienia, gdyż dyskryminacja najczęściej ma miejsce za zamkniętymi drzwiami i poszkodowany nie dysponuje żadnymi dowodami mogącymi potwierdzić fakt nierównego traktowania. Dlatego też warto skonsultować się z organizacją pozarządową zajmującą się prawem antydyskryminacyjnym, która podpowie, jak przygotować się do sprawy pod kątem postępowania dowodowego, oraz wyjaśni, jak – w konkretnym przypadku – dochodzić roszczeń.

Niezależnie od powyższego warto zaznaczyć, że pewne grupy cudzoziemców mają zagwarantowany dostęp do świadczeń z pomocy społecznej na równi z obywatelami polskimi. Do świadczeń takich należą m.in. interwencja kryzysowa, schronienie, mieszkanie chronione czy pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym. Skorzystanie z tej formy pomocy nie doprowadzi do rozwiązania problemu mieszkaniowego, jednak może stanowić ostatnią deskę ratunku w sytuacjach kryzysowych, dlatego też warto mieć ją na uwadze.

Odrębną formą pomocy dla osób znajdujących się w trudnych warunkach mieszkaniowych jest możliwość ubiegania się o najem lokalu komunalnego czy lokalu socjalnego w obrębie gminy, na terenie której się przebywa. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobów gminy określa rada gminy w formie uchwały, dlatego też, aby dowiedzieć się, jakie konkretnie warunki trzeba spełnić, należy udać się do urzędu gminy i poprosić o informację na ten temat. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość – na najem lokalu socjalnego czy komunalnego należy niejednokrotnie czekać kilka lat.

Informację na temat warunków korzystania z pomocy społecznej można znaleźć w dziale prawnym w zakładce „Pomoc społeczna”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
2. Ustawa z dna 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.