FAQ - Razem z dziećmi jesteśmy zagrożeni przemocą ze strony członka naszej rodziny. Co mogę zrobić w sytuacjach przemocowych?

Przemoc w rodzinie jest potocznie utożsamiana wyłącznie z przemocą fizyczną, agresją wobec członka rodziny. Tymczasem przybiera ona wiele form i obejmuje szereg zachowań – przemocy psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej. Każda forma przemocy pozostawia ślad u osób jej doświadczających, dlatego warto jak najszybciej reagować i znaleźć specjalistyczną pomoc, która pozwoli uniknąć przemocy albo chociażby doprowadzi do zminimalizowania jej skutków.

Przemoc w rodzinie definiowana jest jako jednorazowe albo powtarzające się działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym wolność seksualną, które powodują szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym oraz wywołują cierpienia i krzywdy moralne. Przemoc domowa to zjawisko złożone i bardzo często osoby poszkodowane potrzebują kompleksowego wsparcia wielu osób i instytucji, takich jak policja, pomoc społeczna, psycholog, prawnik. Nieocenionej pomocy mogą również dostarczyć organizacje pozarządowe specjalizujące się w przeciwdziałaniu przemocy. Oto kilka przydatnych numerów telefonów, pod którymi można szukać wsparcia:

1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" -  801 120 002
2. Policyjny telefon zaufania – 800 120 148
3. Centrum Praw Kobiet – 22 621 35 37 (organizacja działająca na terenie Warszawy)

Dodatkowo wykaz wszystkich instytucji państwowych i pozarządowych, które zajmują się pomocą ofiarom przemocy można znaleźć na stronie: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/ogolne/przydatne-linki/

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia najważniejsze jest zapewnienie sobie i innym członkom rodziny bezpieczeństwa. Jeżeli jest to możliwe, należy jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia i szukać pomocy u sąsiadów, przyjaciół czy rodziny. Koniecznie trzeba również wezwać policję. Policja ma obowiązek udzielić pomocy i zapewnić pokrzywdzonym bezpieczeństwo. Warto dopilnować, by policjanci wypełnili Niebieską Kartę, która służy dokumentowaniu przejawów przemocy w danej rodzinie i może być dowodem w przypadku ewentualnego postępowania sądowego. Policja powinna również udzielić szczegółowych informacji na temat pomocy, na którą mogą liczyć ofiary przemocy w rodzinie, takiej jak poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe i rodzinne, możliwość skorzystania z interwencji kryzysowej, ochrona przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie sprawcom przemocy korzystania z zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania, zakazania kontaktów i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej czy zapewnienia bezpiecznego schronienia i pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

O fakcie przemocy należy również zawiadomić prokuraturę, która powinna wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu ustalenia, czy rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa (znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem), oraz zebrać i zabezpieczyć dowody, ująć sprawcę, a w uzasadnionym przypadku – zastosować wobec niego areszt.

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.