FAQ - Jestem uchodźczynią. Nie mam pieniędzy, a jestem w trudnej sytuacji materialnej. Co mogę zrobić?

Jako osoba posiadająca status uchodźcy w Polsce ma Pani prawo dostępu do świadczeń z pomocy społecznej na takich samych zasadach jak Polacy.

Jeżeli Pani dochód nie przekracza określonych kwot (634 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 514 zł na osobę w rodzinie) może Pani ubiegać się o świadczenie pieniężne z pomocy społecznej. W zależności od Pani indywidualnej sytuacji może to być np. zasiłek stały, okresowy czy celowy. Aby uzyskać tę formę wsparcia, powinna Pani udać się do ośrodka pomocy społecznej w gminie właściwej według miejsca swojego zamieszkania i złożyć wniosek oraz załączyć do niego wymagane dokumenty.

Warto również wiedzieć, że pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe. Może Pani otrzymać pomoc niepieniężną, np. w postaci biletu, opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne czy społeczne, posiłku, schronienia, ubrania czy poradnictwa specjalistycznego. Pomoc powinna zostać dostosowana do Pani indywidualnych potrzeb, by jak najszybciej mogła Pani samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby i żyć w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Ponadto ośrodek pomocy społecznej, po zapoznaniu się z Pani sytuacją, powinien wskazać inne dostępne dla Pani formy wsparcia, np. możliwość ubiegania się o zasiłek rodzinny (jeżeli posiada Pani dzieci i spełnia określone prawem wymogi).

Proszę również pamiętać, że zawsze może Pani skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych, które zajmują się udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej czy integracyjnej dla cudzoziemców. Pracownik takiej organizacji, po zapoznaniu się z Pani sytuacją, pomoże znaleźć najlepsze dla Pani rozwiązanie i pokieruje, gdzie udać się po potrzebną pomoc.

Więcej informacji na temat świadczeń z zakresu pomocy społecznej znajduje się w dziale prawnym w zakładce „Pomoc społeczna”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
    społecznej.

 

 

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.