FAQ - Pochodzę z Ukrainy i chciałbym otworzyć w Polsce firmę. Jakie warunki muszę spełnić?

W pierwszej kolejności powinien Pan ustalić, w jakiej formie może Pan rozpocząć i prowadzić w Polsce działalność gospodarczą. Jest to bardzo istotne, bo nie każdy cudzoziemiec może prowadzić działalność na zasadach obowiązujących obywateli polskich, a zatem w każdej przewidzianej prawem formie.
Prawo określa osoby, które mogą rozpocząć i prowadzić działalność w Polsce na zasadach obowiązujących Polaków. Należą do nich cudzoziemcy, którzy posiadają:

• zezwolenie na pobyt stały,
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
• zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z następującymi okolicznościami:

- podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce (art. 144 ustawy o cudzoziemcach),
- łączenie rodzin (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach),
- posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz zamiar wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce bądź podjęcia lub kontynuowania na terytorium Polski studiów czy szkolenia zawodowego (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach),
- bycie członkiem rodziny wymienionego wyżej cudzoziemca, z którym przebywa się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć (art. 186 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach),

• status uchodźcy,
• ochronę uzupełniającą,
• zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
• zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce,
• zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej,
• korzystają w Polsce z ochrony czasowej,
• posiadają ważną Kartę Polaka,
• są członkami rodziny osoby zagranicznej z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jeżeli nie należy Pan do żadnej z wymienionych powyżej grup, może Pan podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce wyłącznie w formie spółki:

• komandytowej
• komandytowo-akcyjnej
• z ograniczoną odpowiedzialnością
• akcyjnej

Może Pan również do takich spółek przystępować, obejmować bądź nabywać ich udziały lub akcje (o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej).

Prowadzenie działalności w formie spółki jest możliwe, co do zasady, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warunkiem wstępnym jest sporządzenie umowy spółki. W przypadku wymienionych powyżej spółek umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu należy wypełnić formularze urzędowe i złożyć je do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka komandytowa mogą zostać założone i zarejestrowane przez Internet, w tzw. trybie S24 (rejestracja spółki w ciągu 24 godzin). W takim przypadku umowa spółki jest sporządzana z wykorzystaniem wzorca umowy i nie wymaga formy aktu notarialnego. Złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego również następuje przez Internet. Spółkę można zarejestrować na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl

Koniecznie należy pamiętać, że podjęcie działalności gospodarczej niezgodnie z obowiązującymi przepisami może doprowadzić do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, która będzie zawierała zakaz ponownego wjazdu do Polski lub do Polski i innych państw obszaru Schengen przez 1–3 lata. Dlatego też, w razie jakichkolwiek wątpliwości, warto poszukać pomocy wśród organizacji pozarządowych, które zajmują się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych dla cudzoziemców.

Więcej informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce znajdzie Pan w dziale prawnym w zakładce „Działalność gospodarcza”.

Przydatne informacje na temat Krajowego Rejestru Sądowego, opłat oraz wniosków są dostępne na stronie: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.