FAQ - Przebywam w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu. Urząd Dzielnicy odmawia nadania mi numeru PESEL. Dlaczego? Co mogę zrobić? Chciałbym podjąć pracę – czy PESEL jest mi do tego potrzebny?

Jeżeli przebywa Pan w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu, to urząd słusznie odmawia nadania Panu numeru PESEL, gdyż po zmianie przepisów, która miała miejsce w marcu 2015 r., numer ten nadawany jest „automatycznie” podczas zameldowania wyłącznie cudzoziemcom przebywającym w Polsce bezterminowo ( czyli np. osobom posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, osobom mającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych). Do grupy cudzoziemców, którym numer PESEL nadawany jest z urzędu, nie należą niestety osoby posiadające kartę czasowego pobytu. W takiej sytuacji mogą one jedynie uzyskać PESEL na wniosek, jednak warunkiem jego otrzymania jest wskazanie konkretnego przepisu prawa, który nakłada obowiązek posiadania numeru PESEL.

W praktyce często zdarza się, że urzędnicy wymagają od nas podania numeru PESEL, co nie zawsze znajduje pokrycie w obowiązującym prawie. Dlatego też, jeżeli ktoś wymaga od nas wskazania numeru PESEL, powinniśmy zażądać podania podstawy prawnej. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście posiadanie numeru PESEL jest w konkretnym przypadku obowiązkowe, będziemy mogli na tej podstawie wystąpić o jego nadanie. PESEL nie jest potrzebny do podjęcia pracy w Polsce.

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji, jednak wniosek należy złożyć w gminie właściwej do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia właściwej gminy, wniosek należy złożyć w organie gminy właściwym dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale prawnym w zakładce „PESEL”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.