FAQ - Czy muszę mieć określoną podstawę pobytową, aby zarejestrować się w Polsce jako osoba bezrobotna?

Nie każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce, który utracił pracę, może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Poza spełnieniem określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy warunków, które są takie same jak w przypadku obywateli polskich, należy legitymować się jedną ze wskazanych poniżej podstaw pobytowych:

• statusem uchodźcy;
• ochroną uzupełniającą;
• zezwoleniem na pobyt stały;
• zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
• zezwoleniem na pobyt czasowy udzielonym w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 ustawy o cudzoziemcach);
• zezwoleniem na pobyt czasowy udzielonym w celu przeprowadzenia badań naukowych (art. 151 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach),
  zezwoleniem na pobyt czasowy udzielonym w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE
  (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach);

• zgodą na pobyt ze względów humanitarnych,
• zgodą na pobyt tolerowany;
• ochroną czasową;
• zezwoleniem na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela polskiego;
• stampilą (pieczątką zamieszczaną w paszporcie cudzoziemca) potwierdzającą złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie
  na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE (pod warunkiem, że przed złożeniem wniosku przebywaliśmy w Polsce na podstawie innego          pozwolenia);
• zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę lub wizą wydaną w celu wykonywania pracy, jeżeli bezpośrednio przed rejestracją osoba taka była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Polski przez co najmniej 6 miesięcy.

W razie wątpliwości co do spełniania warunków wymaganych do uzyskania statusu osoby bezrobotnej można udać się do powiatowego urzędu pracy, by to ustalić. Warto to zrobić, bo status bezrobotnego daje wiele możliwości, takich jak dostęp do poradnictwa zawodowego, udział w szkoleniach, informacji zawodowej czy pośrednictwa pracy, a ponadto – przy spełnieniu określonych warunków – pozwala nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba, która nie spełnia wszystkich warunków potrzebnych do zarejestrowania jej jako bezrobotnej, może uzyskać rejestrację jako osoba poszukująca pracy. Ten status również daje pewne uprawnienia w zakresie dostępu do usług rynku pracy.

Osoby zainteresowane przepisami regulującymi kwestie związane z poradnictwem zawodowym, mogą zapoznać się z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.